OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dziękujemy za zainteresowanie marką ELCO. Użytkownikom naszej witryny internetowej | mikrostrony pragniemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat gromadzonych, przetwarzanych i przechowywanych przez nas danych oraz celów, w jakich to robimy. Postanowienia naszej polityki prywatności są zgodne z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Administrator danych
Według definicji zawartej w rozporządzeniu RODO administratorem danych jest:

ELCO GmbH
Dreieichstraße 10
D – 64546 Mörfelden-Walldorf

Telefon: +49 (0) 7471/187-0
Faks: +49 (0)7471/187-111
E-mail: info@de.elco.net

Inspektor ochrony danych
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, w razie potrzeby uzyskania jakichkolwiek informacji na temat swoich danych lub w razie konieczności skorygowania lub usunięcia swoich danych bądź wycofania zgody na ich wykorzystywanie prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej:

E-mail: Datenschutz@de.elco.net

Przetwarzanie danych w naszej witrynie internetowej
Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową | mikrostronę www.t-l-plus.com, nasz serwer WWW tymczasowo rejestruje każdą wizytę w pliku dziennika. Następujące dane są gromadzone i przechowywane, po czym zostają automatycznie usunięte:

– adres IP komputera zapytującego;
– data i godzina uzyskania dostępu;
– nazwa i adres URL pobranego pliku;
– ilość przesłanych danych;
– powiadomienie o tym, czy pobieranie przebiegło pomyślnie;
– dane identyfikujące użytą przeglądarkę i system operacyjny.


Dane te są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z witryny internetowej (nawiązania połączenia), zapewnienia bezpieczeństwa systemu, zarządzania technicznego infrastrukturą sieciową oraz optymalizacji witryny internetowej. Dane te nie umożliwiają identyfikacji konkretnych osób. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Ponadto, po przeprowadzeniu analizy statystycznej zostają usunięte.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Art. 6(1)(f) rozporządzenia RODO.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
Dane przekazane nam przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego wykorzystujemy w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania wysłane przez niego w tym formularzu. Jeśli w wymaganym polu kraju użytkownik wprowadzi kraj inny niż Niemcy, przekażemy jego zapytanie do odpowiedniej spółki w ramach grupy Ariston Thermo, odpowiedzialnej za obsługę danego kraju, która skontaktuje się bezpośrednio z użytkownikiem.

W całym procesie przetwarzania danych uwzględniane są uzasadnione interesy użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem.

Podczas wizyt w naszej witrynie gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe dobrowolnie przekazywane nam przez użytkownika (na przykład imię i nazwisko, adres e-mail lub adres pocztowy) wyłącznie w celu przetwarzania zamówień, chyba że użytkownik wyrazi osobną zgodę dotyczącą innych celów.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Art. 6(1)(b) rozporządzenia RODO.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim
Dane osobowe użytkownika są przekazywane firmie transportowej, której zlecamy dostawę, o ile jest to konieczne do realizacji dostawy towarów. W celu przetwarzania płatności przekazujemy dane dotyczące płatności instytucji kredytowej, której zlecamy przetwarzanie płatności. W zakresie próśb o kontakt przekazujemy dane użytkownika, zgodnie z wyżej podaną informacją, odpowiedniej spółce w ramach grupy Ariston Thermo.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Art. 6(1)(b) rozporządzenia RODO.

Stosowanie plików cookie
Stosujemy pliki cookie w celu ulepszania naszej witryny internetowej | mikrostrony www.t-l-plus.com oraz umożliwienia użytkownikowi korzystania z określonych funkcji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe pełniące rolę identyfikatorów. Przesyłamy pliki cookie za pośrednictwem przeglądarki internetowej użytkownika na dysk twardy jego komputera i podczas wizyty użytkownika w naszej witrynie możemy je odczytywać („tymczasowe pliki cookie”). Niektóre z tych plików cookie są tworzone w momencie uzyskania dostępu do naszej witryny internetowej. Oprócz tego stosujemy także stałe pliki cookie, które są przechowywane na dysku twardym użytkownika przez okres do jednego roku i umożliwiają nam rozpoznawanie przeglądarki internetowej użytkownika przy kolejnych wizytach.

W celu rozpoznawania języka użytkownika stosowany może być dodatkowy plik cookie o nazwie „pll language”. Pozwala on przechowywać informację o języku ustawionym przez użytkownika przez okres do jednego roku. Dzięki temu przy kolejnej wizycie nasza witryna internetowa zostaje od razu wyświetlona w języku użytkownika.

Użytkownik może zablokować przechowywanie plików cookie na jego komputerze poprzez zmianę odpowiednich ustawień w przeglądarce. Może to jednak ograniczyć zakres funkcji dostępnych dla niego na naszych stronach internetowych.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Art. 6(1)(f) rozporządzenia RODO.

Stosowanie plików cookie
Na naszej stronie internetowej używamy usługi analizy danych internetowych Matomo. Matomo jest narzędziem udostępnianym na licencji open source.
Matomo wykorzystuje pliki „cookie” (pol. ciasteczka). Są to małe pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym, umożliwiające analizowanie korzystania ze strony internetowej. Informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej generowane przez pliki cookie są zapisywane na naszym serwerze. Przed zapisaniem odbywa się anonimizacja adresu IP użytkownika. Zapewnia to anonimowość użytkownika.

Pliki cookie Matomo są przechowywane na urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez użytkownika.
Zapisywanie plików cookie Matomo odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w zanonimizowanej analizie zachowań użytkowników. Na tej podstawie chcemy optymalizować naszą stronę internetową oraz, gdy zajdzie taka potrzeba, także nasze reklamy.

Informacje o korzystaniu ze strony internetowej generowane przez pliki cookie Matomo nie są przekazywane podmiotom trzecim. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie. Może to jednak spowodować ograniczenie niektórych funkcji naszej strony internetowej.

Tutaj można dezaktywować zapisywanie i wykorzystywanie danych użytkownika.

Przeglądarka utworzy wówczas plik cookie „opt out”, który zapobiega zapisywaniu danych dotyczących użytkowania przez Matomo. Usunięcie plików cookie spowoduje również usunięcie pliku „opt out”. Przy ponownej wizycie na naszej stronie internetowej konieczne będzie ponowne utworzenie pliku cookie „opt out”, aby zapobiec zapisywaniu i wykorzystywaniu danych dotyczących użytkownika.

Prawa osoby, której dotyczą dane
Zgodnie z rozporządzeniem RODO użytkownik, jako osoba, której dotyczą dane, ma następujące ustawowe prawa, uwarunkowane przestrzeganiem obowiązujących wymogów:

– prawo do wycofania w dowolnym momencie, zgodnie z Art. 7(3) rozporządzenia RODO, zgody udzielonej nam zgodnie z Art. 6(1)(a) rozporządzenia RODO. W jego wyniku jesteśmy zobowiązani zaprzestać wykonywania działań związanych z przetwarzaniem danych, które podejmowaliśmy na podstawie tej zgody;
– prawo dostępu do swoich danych przechowywanych przez nas zgodnie z Art. 15 rozporządzenia RODO;
– prawo do sprostowania nieprawidłowych danych zgodnie z Art. 16 rozporządzenia RODO;
– prawo do usunięcia swoich danych przechowywanych przez nas zgodnie z Art. 17 rozporządzenia RODO;
– prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych użytkownika przechowywanych przez nas zgodnie z Art. 18 rozporządzenia RODO;
– prawo do przeniesienia danych zgodnie z Art. 20 rozporządzenia RODO;
– prawo do sprzeciwu zgodnie z Art. 21 rozporządzenia RODO;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z Art. 77 rozporządzenia RODO w wyniku podejrzenia, że przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika nie jest zgodne z rozporządzeniem RODO.


Prawo do sprzeciwu
Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z Art. 6(1)(f) rozporządzenia RODO, użytkownik ma prawo, zgodnie z Art. 21 rozporządzenia RODO, do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w zakresie, w którym istnieją podstawy do sprzeciwu związane z osobistą sytuacją użytkownika.

W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres info@pl.elco.net.

Po wyrażeniu sprzeciwu przez użytkownika zaprzestaniemy przetwarzania jego danych osobowych, chyba że wykażemy przekonujące podstawy prawne do przetwarzania, które przeważą nad interesami, prawami i swobodami użytkownika.

Bezpieczeństwo
Dziękujemy za zaufanie i zobowiązujemy się do zachowania najwyższej ostrożności w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieupoważnionym dostępem. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych podczas komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dlatego zalecamy wysyłanie poufnych informacji za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Stan: 13.08.2019